Bilimsel Yayınlar

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel yayınlar ve Toplantılar

1. Farid Aliyev, Egemen Duygu, Erhan Babalık. Case of Ebstein anomaly with adrenal insufficiency and antiphospholipid syndrome. Hipokrat Kardiyoloji 2005; 36: 333.

2. Erhan Babalık, A.Lütfü Orhan. Koroner Arter Hastalığı Olan Kadınlarda Perkütan Koroner Girişimlerde Karşılaşılan Zorluklar. Hipokrat Kardiyoloji 2005; 36: 334-340.

3.Erhan Babalık. Hipertansiyon Patofizyolojisi. Klinik Gelişim 2005;18:25-32.

4.Barış Ökçün, Lütfü Orhan, Erhan Babalık. Tek Koroner Arter: Konjenital Koroner Arter Anomalilerinin Nadir Bir Formu (2 Olgu Sunumu). Türk Kardiyol Dern Arş 2004;32: 322-325.

5.Yılmaz Güneş, Cennet Erbaş, Ertuğrul Okuyan, Erhan Babalık, Tevfik Gürmen.Myocardial infarction with intracoronary thrombus induced by anabolic steroids – Scientific Letter. Anadolu Kardiyol Derg 2004; 4:357-8.

6. Yılmaz Güneş, Cennet Erbaş, Barış Ökçün, Erhan Babalık. A Case of Ventricular Septal Aneurysm Producing Right Ventricular Outflow Obstruction in an Adult Patient. Case report. Anadolu Kardiyol Derg 2004; 4: 346-7.
7. M. Mert, İ. Bakır, A. Özkara, A. Arat-Özkan, E. Babalık, C.E. Yıldız, C. Bakay. Serbest İnternal Torasik Arter Greftlerinin Proksimal Anastamoz Yerinin Uzun Dönem Açık Kalım Oranına Etkisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2003;11: 105-109.

8. H.Hasdemir, E.Babalık, T.Gürmen, M.Gülbaran, M.Ersanlı, A.Yıldız, A.Arat-Özkan, S.Öztürk. Stent Restenozu Tedavisinde Balon Anjiyoplastinin Uzun Dönem Klinik ve Anjiyografik Sonuçları ve Tekrar Restenoza Etki Eden Faktörler. İ Ü Kardiyol Enst Derg, 2003; 2(4): 36-40.

9. H.Hasdemir, A.Yıldız, Ş.Yıldız, E.Babalık. Koroner Arter Görüntülemede Noninvazif Yöntemler: Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans. Hipokrat Kardiyoloji Dergisi 2003; (04) 26: 50-54.

10. Erhan Babalık, Özlem Batukan, Barış Ökçün, Tevfik Gürmen. Primary Angioplasty for Acute Isolated Right Ventricular Myocardial Infarction. Türk Kardiyol Dern Arş 2003; 31: 290-3.

11. Erhan Babalık, Murat Mert, Alev Arat-Özkan, Tevfik Gürmen. Bilateral Coronary Artery-Left Ventricle Fistulas Presenting with Stable Angina Pectoris Resistant to Pharmacological Therapy: A Case Report. Türk Kardiyol Dern Arş 2003; 31: 294-7.

12. Erhan Babalık, Kadriye Orta, Tevfik Gürmen, Barış Ökçün, Murat Gülbaran, Servet Öztürk. Başarılı Stent İmplantasyonu Sonrası Serum Kreatin Kinaz Enzimi Yükselmesinin Klinik ve Anjiyografik Belirleyicileri: Uzun Dönemde Hedef Lezyona Tekrar Girişim Gereği Üzerine Etkisi.Anadolu Kardiyol Derg, 2003; 3: 107-112.

13. Mihriban Ulaş1, Erhan Babalık2, Nezaket Eren1, Nihal Yücel1, Tevfik Gürmen2. Anjiyografik olarak tanımlanmış koroner ateroskleroz skoru ile serum dehidroepiandrosteron ve dehidroepiandrosteron sülfat düzeyleri arasındaki ilişki. T Klin Kardiyoloji 2003; 16: 384-390.

14. A.Lütfullah Orhan1, Erhan Babalık2, Uğur Çangel1, Faruk Hökenek1, Barbaros Kınoğlu1. Progressif tip multipl sklerozlu hastada koroner arter hastalığı tedavi stratejisi. İ Ü Kardiyol Enst Derg 2003; 2 (5): 35-36.

15. Dr.Ahmet L. Orhan1, Dr.Faruk Hökenek1, Dr.Uğur Cangel1, Dr.Barbaros Kınoğlu1, Dr.Türker Baran1, Dr.Erhan Babalık2. Geçirilmiş Üst Lobektomi Sonrası İleri Derecede Mediastinal Deplasman Gelişmiş Hastada Eşzamanlı Aort Kapak Replasmanı ve Koroner Bypass Operasyonu. İ Ü Kardiyol Enst Derg, 2003; 2(6): 28-30.

16. Bayram Demir1, Fazilet Ö. Dinçbaş1, Ayşe Koca1, Tevfik Gürmen2, Erhan Babalık2. İntravasküler Brakiterapi. İ Ü Kardiyol Enst Derg, 2003; 2(6): 20-26.

17. Özge Köner, Barış Ökçün, Erhan Babalık, Gürkan Çetin, Serdar Küçükoğlu. Protez Mitral Kapakta Postoperatif Paravalvüler Kaçağın Transösofageal Ekokardiyografi ile Tanısı. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 2003; 9: 172-3.

18. Erhan Babalık, Barış Ökçün, Alev Arat-Özkan, Tevfik Gürmen, Serdar Küçükoğlu. Prolapsing Mitral Valve with Ruptured Chorda Tendinea Causing Mitral Regurgitation and Severe Left Ventricular Outflow Tract Obstruction. İ Ü Kardiyol Enst Derg, 2002; 1 (3): 38-40.

19. Alper Regaip Açar, Erhan Babalık, Tevfik Gürmen, Murat Gülbaran, Murat Ersanlı. Stent Restenozu Tedavisinde Balon Anjiyoplasti ve Stent içi Stent Uygulamasının Uzun Dönem Klinik ve Anjiyografik Sonuçları. İ Ü Kardiyol Enst Derg, 2002; 1 (2): 11-15.

20. Oktay Şahin, Murat Ersanlı, Nazmi Gültekin, Barış Ökçün, Emine Küçükateş, Bekir Kocazeybek, Hüseyin Bulur, İlke Sipahi, Erhan Babalık, Özen Güven. Hipertrofik Kardiyomiyopatinin İnfeksiyöz Ajanlarla İlişkisi. İ Ü Kardiyol Enst Derg, 2002; 1 (2): 23-28.

21. Alev Arat-Özkan, Erhan Babalık. ACC 2002’den Seçmeler: Yeni Çalışma Sonuçları Hipokrat Kardiyoloji 2002; (03) 22: 78-81.

22. Erhan Babalık, Tevfik Gürmen, Murat Gülbaran, Servet Öztürk, Muzaffer Öztürk. Kronik Tam Tıkalı Koroner Arter Lezyonlarında Stentle Kombine Lazer Anjiyoplasti: Uzun Dönem Klinik ve Kantitatif Anjiyografik Sonuçlar. Türk Kardiyol Dern Arş 2002; 30: 166-171.

23. Haşim Mutlu, Hakan Özhan, Erhan Babalık, Barış Ökçün, Mehmet Salih Bilal, Serdar Küçükoğlu, Özen Güven, Sinan Üner. A Case of Ruptured Aneurysm of the Sinus of Valsalva into the Right Atrium. Turk J Echocardiography 2001; 3: 96-97.

24. Erhan Babalık, Tevfik Gürmen, Murat Gülbaran, Servet Öztürk. Koroner Aorto-Ostiyal ve Dal Ostiyumu Lezyonlarına Stent Uygulamasında Uzun Dönem Klinik ve Anjiyografik Sonuçlar. Türk Kardiyol Dern Arş 2001; 29: 100-104.

25. Tevfik Gürmen, Erhan Babalık, Murat Gülbaran, Servet Öztürk, Muzaffer Öztürk. İntrakoroner Stent İmplantasyonu: Altı Aylık Sonuçlar, Stent Restenozuna Etki Eden Faktörler. Türk Kardiyol Dern Arş 1998; 26: 408-415.

26. Erhan Babalık, Vedat Sansoy. Lipid Düşürücü Tedavi. Hipokrat Kardiyoloji 1998; 7: 4-9.

1. Evin Bozcali, Erhan Babalik, Sölen Himmetoglu, Ismail Mihmanlı, Sadik Toprak. Omega-3 Fatty Acids Treatment in Cardiac Syndrome-X: a double-blind, randomized, placebo-controlled clinical study”. Coronary Artery Disease 2013, In press.

2. Erhan Babalik and Farid Aliyev. Micro channels within chronic total occlusion: a true way. BMJ Case Rep. 2010;2010. pii: bcr10.2009.2328. Epub 2010 Mar 26

3. Ozkök E, Aydin M, Babalik E, Ozbek Z, Ince N, Kara I. Combined impact of matrix metalloproteinase-3 and paraoxonase 1 55/192 gene variants on coronary artery disease in Turkish patients. Med Sci Monit. 2008 Oct;14(10):CR536-42.

4. Demir B, Ahmed AS, Babalik E, Demir M, Gürmen T. Verification and uniformity control of doses for Sr/Y intravascular brachytherapy sources using radiochromic film dosimetry. J Med Phys. 2008 Apr;33(2):54-9.

5. Bozcali E, Aliyev F, Agac MT, Erkan H, Okcun B, Babalik E, Karpuz H. Unusual case of aortic valve involvement in patient with Löffler’s endomyocarditis: management, follow-up and short review of the literature. J Thromb Thrombolysis. 2007 Dec;24(3):309-13. Epub 2007 Apr 5. Review

6. Aliyev F, Habeb M, Babalik E, Karadag B. Thrombolysis with streptokinase during cardiopulmonary resuscitation: a single center experience and review of the literature. J Thromb Thrombolysis. 2005 Dec;20(3):169-73.

7. Tamer I, Sargin M, Sargin H, Seker M, Babalik E, Tekce M, Yayla A. The evaluation of left ventricular hypertrophy in hypertensive patients with subclinical hyperthyroidism. Endocr J. 2005 Aug;52(4):421-5.

8. Güneş Y, Erbaş C, Okuyan E, Babalik E, Gürmen T. Myocardial infarction with intracoronary thrombus induced by anabolic steroids. Anadolu Kardiyol Derg. 2004 Dec;4(4):357-8.

9. Güneş Y, Erbaş C, Okçün B, Babalik E. A case of ventricular septal aneurysm producing right ventricular outflow obstruction in an adult patient.Anadolu Kardiyol Derg. 2004 Dec;4(4):346-7.

10. Arat-Ozkan A, Gürmen T, Ersanli M, Okçün B, Babalik E, Küçükoglu MS. A patient with bicuspid aorta and intercoronary continuity: a rare and variant of coronary circulation. Jpn Heart J. 2004 Jan;45(1):153-5.

11. Okcun B, Baran T, Babalik E, Kücükoglu S. Multichamber masses and constrictive pericarditis in Behçet’s disease. Clin Exp Rheumatol. 2003 Jul-Aug;21(4 Suppl 30):S55

12. Mert M, Arat-Ozkan A, Ozkara A, Aydemir NA, Babalik E. Radiation-induced coronary artery disease. Z Kardiol. 2003 Aug;92(8):682-5.

13. Mert M, Erdem CC, Babalik E, Bakay C. Mid-to-long-term patency comparison of the right internal thoracic artery grafts on the left anterior descending and on the right coronary arteries. Thorac Cardiovasc Surg. 2003 Aug;51(4):180-4.

14. Babalik E, Gülbaran M, Gürmen T, Oztürk S. Fracture of popliteal artery stents. Circ J. 2003 Jul;67(7):643-5.

15. Babalik E, Orta K, Gürmen T, Okçün B, Gülbaran M, Oztürk S. Clinical and angiographic predictors of creatine kinase enzyme elevation after successful coronary stent implantation: effects on subsequent target vessel revascularization]. Anadolu Kardiyol Derg. 2003 Jun;3(2):107-12. Turkish.

16. Babalik E, Gülbaran M, Gürmen T, Oztürk S. Rescue coronary stenting with heparin-coated Jostents for failed thrombolysis in acute myocardial infarction. Jpn Heart J. 2003 May;44(3):335-45.

17. Babalik E, Gürmen T, Gülbaran M, Ersanli M, Ozturk S. Revascularization of chronic coronary artery occlusions using laser debulking followed by stent implantation. Acta Cardiol. 2003 Apr;58(2):149-53.

18. Babalik E, Gürmen T, Orhan L, Bulur H, Gülbaran M, Ersanli M, Oztürk S. Increased secretion of insulin during oral glucose tolerance test can be a predictor of stent restenosis in nondiabetic patients. Catheter Cardiovasc Interv. 2003 Mar;58(3):306-12.

19. Dogru-Abbasoglu S, Kanbagli O, Bulur H, Babalik E, Oztürk S, Aykaç-Toker G, Uysal M. Lipid peroxides and antioxidant status in serum of patients with angiographically defined coronary atherosclerosis. Clin Biochem. 1999 Nov;32(8):671-2.

1. Alev Arat-Özkan, Ayşem Kaya, Huriye Balcı, Erhan Babalık, Özge Köner, Zerrin Yiğit. Diyabetik ve diyabetik olmayan koroner arter hastalarında akut egzersize sistemik nitrikoksit yanıtı. XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 2003, SB 29.

2. Erhan Babalık, Tevfik Gürmen, Murat Gülbaran, İlke Sipahi, Murat Ersanlı, Kadriye Kılıçkesmez. ST Elevasyonlu akut miyokard infarktüslü hastalarda primer anjiyoplasti ve stent uygulaması ile birlikte tirofiban tedavisinin etkinliği: erken ve uzun dönem klinik ve anjiyografik sonuçlar. XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 2003, SB 103.

3. Murat Mert, Can Çağlar Erdem, Ahmet Özkara, Erhan Babalık, Cihat Bakay. Sağ internal torasik arterin sol ön inen koroner arter ve sağ koroner arterdeki uzun dönem açık-kalım sonuçlarının karşılaştırılması. XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 2003, SB 170.

4.Erhan Babalık, Tevfik Gürmen, Lütfullah Orhan, Hüseyin Bulur, Murat Gülbaran, Murat Ersanlı, Servet Öztürk. Diyabeti Olmayan Hastalarda Hiperinsülinemi Stent Restenozu İçin Bir Risk Faktörü Mü? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 2002; SB222.

5. A.Özkara, G.Çetin, M.Mert, E.Babalık, C.Çeliker, C.Yıldız, Ö.Köner, R.Olga.Subakut Sol Ventrikül Serbest Duvar Rüptürü ve Cerrahi Tedavisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi Özet Kitabı 2002; 617.

6. Erhan Babalık, Tevfik Gürmen, Murat Gülbaran, Servet Öztürk, Muzaffer Öztürk. Kronik Total Tıkalı Koroner Lezyonlarda Lazer Anjiyoplasti Uzun Dönem Klinik ve Anjiyografik Sonuçları. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 2000; SB34.

7. Semra Doğru-Abbasoğlu, Öznur Kanbağlı, Hüseyin Bulur, Erhan Babalık, Servet Öztürk, Gülçin Aykaç-Toker, Müjdat Uysal.Koroner Arter HastalarındaApo-B İçeren Lipoproteinlerde ve Serumda Lipit Peroksidasyonu ve Antioksidan Sistem. Klinik Biyokimya Derneği Ateroskleroz Sempozyumu Program ve Özet Kitabı 1999; B-32.

8.E.Babalık, T.Gürmen, M.Gülbaran, S.Öztürk, M.Öztürk. Ostiyal Stentlerde Uzun Dönem Klinik ve Anjiyografik Sonuçlar. XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 1999; 52.

9. S.Öztürk, E.Babalık, T.Gürmen, M.Gülbaran, M.Öztürk. Stent İçi Restenozların Tedavisinde Tekrar Anjiyoplasti: Altı Aylık Klinik Sonuçlar. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 1998; 375.

10. T.Gürmen, M.Gülbaran, S.Öztürk, E.Babalık,M.Öztürk. Heparin Kaplı Jostent İle 6 Aylık Klinik ve Anjiyografik Sonuçlar. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 1998; 247.

11. S.Öztürk, T.Gürmen, M.Gülbaran, E.Babalık,M.Öztürk. Excimer Laser Koroner Anjiyoplasti: Erken Sonuçlar. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 1998; 248.

12. T.Gürmen, M.Gülbaran, E.Babalık, S.Öztürk, M.Öztürk. Uzun Dönem Stent Sonuçları ve Restenozun Stent Tipi İle İlişkisi. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 1997; 71.

13. C. Turan, R.Arık, I.Uzunhasan, E.Babalık, R.Enar, S.Pehlivanoğlu, N.Yazıcıoğlu. Streptokinaz Uygulanan Hastalarda Preinfarktüs Anginanın İnfarktüs Genişliğine Etkisi. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 1996; 41.

14. E.Aydar, I.Uzunhasan, E.Babalık, R.Arık, S.Pehlivanoğlu, R.Enar, N.Yazıcıoğlu. Trombolitik Tedavi Uygulanan Akut Miyokard İnfarktüslülerde Standart ve Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Kanama, Sol Ventrikül Trombüs Oluşumu ve İnfarktüs Arteri Açıklığına Etkileri. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 1996; 42.

15. Gürmen Tevfik, Arat Alev, Kalyoncuoğlu Muhsin, Ersanlı Murat, Ökçün Barış, Varol Sinan, Gülbaran Murat, Babalık Erhan, Öztürk Servet. Kronik total oklüzyonda perkütan koroner girişim: Başarıya etki eden faktörler. XXII: Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı, 2006;34 (Suppl.1): P087.

16. Elif Özkök, Makbule Aydın, Alev Arat, Erhan Babalık, Zeynep Özbek Kır, Ali Sazcı, İhsan Kara. Türk toplumunda PON1 ve ApoE polimorfizmleriyle koroner arter hastalığının derecesi arasındaki ilişki. 19. Ulusal Biyokimya Kongresi Özet Kitabı, 2005, P110.

17. Murat Ersanlı, Yılmaz Güneş, Özlem Batukan Esen, Erhan Babalık, Murat Gülbaran, Tevfik Gürmen, Muzaffer Öztürk, Servet Öztürk. Yaşlı hastalarda perkütan koroner girişimlerin uzun dönem sonuçları. XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 2003, P203.

18. Tevfik Gürmen, Murat Gülbaran, Erhan Babalık, İlke Sipahi, Murat Ersanlı, Servet Öztürk, Bayram Demir, Fazilet Ö.Dinçbaş. Stent restenozunda beta ışınlama: yeni stent implantasyonunun klinik ve anjiyografik sonuçlara etkisi. XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 2003, P204.

19. Zerrin Yiğit, Murat Ersanlı, Erhan Babalık, Murat Gülbaran, Özlem Batuhan, Alev Arat, Özen Güven. Koroner Arter Hastalığında Egzersiz QRS Skoru Sadece İskeminin Varlığını Değil, Aynı Zamanda Lezyonun Arter Üzerindeki Yerini De Gösterir. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 2002; P57.

20. Erhan Babalık, Kadriye Orta, Tevfik Gürmen, Murat Gülbaran, Murat Ersanlı, Servet Öztürk. Başarılı Stent İmplantasyonu Sonrası Serum Kreatin Kinaz Enzimi Yükselmesi: Uzun Dönemde Hedef Lezyona Tekrar Girişim Gereği Üzerine Etkileri. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 2002; P71.

21. Erhan Babalık, Murat Gülbaran, Tevfik Gürmen, Murat Ersanlı, Servet Öztürk. Akut Miyokard İnfarktüsünde Heparin Kaplı Jostentle Birlikte Tirofiban Kullanımı: Erken ve Orta Dönem Sonuçlar. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 2002; P73.

22. T.Gürmen, M. Gülbaran,E.Babalık, M.Ersanlı, S.Öztürk, M.Öztürk. Diffüz Stent Restenozunda Beta Işınlama ile Vasküler Brakiterapi: İlk Yıl Sonuçlarımız. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 2002; P163.

23. I.Uzunhasan, E.Babalık, R.Arık, A.Sert, C.Turan, R.Enar, S.Pehlivanoğlu, M.Ersanlı, N.Yazıcıoğlu. Trombolitik Tedavi Uygulanan Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Erken Dönemde Görülen Ventrikül Taşikardisinin Önemi. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 1996; 315.

24. R.Arık, E.Babalık, I.Uzunhasan, E.Aydar, S.Pehlivanoğlu, R.Enar, N.Yazıcıoğlu. Trombolitik Tedavi Uygulanan Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Elektrokardiyografide Q Dalgası Gelişiminin Önemi. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 1996; 316.

25. Sansoy Vedat, Yiğit Zerrin, Ural Dilek, Gürgün Cemil, Babalık Erhan, Demir Mesut, Aksoy Mehmet, Demir İbrahim, Özhan Hakan. Lipid düşürücü ilaç kullanan hiperkolesterolemili hastalarda hedefe ulaşmada yetersizlik: CEPHEUS çok merkezli Avrupa çalışması Türkiye sonuçları. 23. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 2007;SB036.

26. Emin Erhan Babalık, Evin Bozçalı, Şölen Himmetoğlu, Sadık Toprak, İsmail Mihmanlı. Kardiyak sendrom X hastalarında omega-3 yağ asitlerinin endotel fonksiyonu ve semptom kontrolü üzerindeki etkileri: Çift kör, randomize, plasebo kontrollü çalışma sonuçları. 24.Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı P053.

1. H.Hasdemir, E.Babalik, T.Gürmen, M.Gülbaran, M.Ersanlı, A.Arat, A.Yıldız, S.Öztürk. Long-term Clinical and Angiographic Follow-up Results After Balloon Angioplasty for In-stent Restenosis and Factors for Recurrent Restenosis. Turkish-Italian Joint Meeting on Hypertension and Atherosclerosis,OP 10, 23-27 April 2003, Antalya, Turkey.

2. Eren N.,Babalik E., Ulaş M., Yücel N., Gürmen T. Association Between Serum Dehydroepiandrosterones and Quantity of Coronary Atherosclerosis. Turkish-Italian Joint Meeting on Hypertension and Atherosclerosis,OP 11,23-27 April 2003, Antalya, Turkey.

3. Yıldız A., Hasdemir H., Arat A., Babalik E., Ökçün B.Hypertension is the MostCommon Risk Factor in Elderly. Turkish-Italian Joint Meeting on Hypertension and Atherosclerosis,OP 17, 23-27 April 2003, Antalya, Turkey.

4. Yıldız A.,Babalik E., Ökçün B., Arat-Özkan A., Pehlivanoğlu S., Enar R. Early and Late Clinical Outcomes of Patients with Non-ST Elevation Acute Coronary Syndrome. Turkish-Italian Joint Meeting on Hypertension and Atherosclerosis,OP 18,23-27 April 2003, Antalya, Turkey.

5. A.Yıldız, A.Arat, B.Ökçün, E.Babalik, S.Pehlivanoğlu, S.Erdine, R.Enar. The Association of QT Dispersion with Nonfatal MI and Mortality in Non ST Elevation ACS Patients with High Blood Pressure Levels. Turkish-Italian-Spanish Joint Meeting on Hypertension&Atherosclerosis, OP-18, 11-16 June 2002, Antalya, Turkey.

6. Erhan Babalik, Kadriye Orta, Tevfik Gürmen, Murat Gülbaran, Barış Ökçün, Servet Öztürk. Clinical and Angiographic Determinants of Creatine Kinase Elevation Following Coronary Stent Implantation. Turkish-Italian-Spanish Joint Meeting on Hypertension&Atherosclerosis, OP-20, 11-16 June 2002, Antalya, Turkey.

7. Erhan Babalik, Tevfik Gürmen, Lütfullah Orhan, Hüseyin Bulur, Murat Gülbaran, Servet Öztürk.Increased Secretion of Insulin During Oral Glucose Tolerance Test Can Be a Predictor of Stent Restenosis in Non-diabetic Patients Turkish-Italian-Spanish Joint Meeting on Hypertension&Atherosclerosis, OP-22, 11-16 June 2002, Antalya, Turkey.

8. Erhan Babalik, Tevfik Gürmen, Murat Gülbaran, Servet Öztürk. Rescue Coronary Stenting with Heparin-coated Jostents after Failed Thrombolysis in Acute Myocardial Infarction. Turkish-Italian-Spanish Joint Meeting on Hypertension&Atherosclerosis, OP-27, 11-16 June 2002, Antalya, Turkey.

9. Bülent M.Özmen, Vedat Sansoy, Zerrin Yiğit, Barış Ökçün, Erhan Babalik, Hülya Akdur. Knowledge Levels of Patients about Chest Pain Who Have Experienced Acute Myocardial Infarction and Thrombolytic Treatment and Factors Affecting Emergency Service Application Periods. The 19th European Congress of the International Society of Non-Invasive Cardiology, Archives of the Turkish Society of Cardiology 2003; 31(3):180.

10. Barış Ökçün, M.Başkurt, T.Baran, K.Orta, Erhan Babalik, A.R.Kılınç, Hüsniye Yüksel, M.Serdar Küçükoğlu. Prognostic Factors and Echocardiography in Infective Endocarditis. The 19th European Congress of the International Society of Non-Invasive Cardiology, Archives of the Turkish Society of Cardiology 2003; 31(3):180.

11. Zerrin Yiğit, Murat Ersanlı, Erhan Babalik, Özlem Batuhan, Murat Gülbaran, Tevfik Gürmen, Hülya Akdur, Vedat Sansoy, Özen Güven. In Patients with Coronary Artery Disease, Exercise QRS-Scoring Show Not Only The Presence of Ischemia, But Also Its Localization. The 19th European Congress of the International Society of Non-Invasive Cardiology, Archives of the Turkish Society of Cardiology 2003; 31(3):187.

12. R. Demir, H. Gurses, S. Ozyilmaz, M. Ziyaettin, E. Babalik, T. Gurmen. The Effect of Exercise Training on Cardiopulmonary Parameters after Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty. 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest, CHEST Suppl. 141S, P056.

13. K.Gemici, O.Esen, T. Baran, E. Babalik, D. Sener. Comparison of microvolt T-wave alternans and electrophysiologic testing for arrhytmic risk stratification in patients with ischemic or nonischemic dilated cardiomyopathy. 14th Congress of the international society for holter and noninvasive electrocardiology (ISHNE 2011).