1. Alev Arat-Özkan, Ayşem Kaya, Huriye Balcı, Erhan Babalık, Özge Köner, Zerrin Yiğit. Diyabetik ve diyabetik olmayan koroner arter hastalarında akut egzersize sistemik nitrikoksit yanıtı. XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 2003, SB 29.                    

 

2. Erhan Babalık, Tevfik Gürmen, Murat Gülbaran, İlke Sipahi, Murat Ersanlı, Kadriye Kılıçkesmez. ST Elevasyonlu akut miyokard infarktüslü hastalarda primer anjiyoplasti ve stent uygulaması ile birlikte tirofiban tedavisinin etkinliği: erken ve uzun dönem klinik ve anjiyografik sonuçlar. XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 2003, SB 103. 

 

3. Murat Mert, Can Çağlar Erdem, Ahmet Özkara, Erhan Babalık, Cihat Bakay. Sağ internal torasik arterin sol ön inen koroner arter ve sağ koroner arterdeki uzun dönem açık-kalım sonuçlarının karşılaştırılması. XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 2003, SB 170.  

 

4.Erhan Babalık, Tevfik Gürmen, Lütfullah Orhan, Hüseyin Bulur, Murat Gülbaran, Murat Ersanlı, Servet Öztürk. Diyabeti Olmayan Hastalarda Hiperinsülinemi Stent Restenozu İçin Bir Risk Faktörü Mü? XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 2002; SB222.                    

5. A.Özkara, G.Çetin, M.Mert, E.Babalık, C.Çeliker, C.Yıldız, Ö.Köner, R.Olga.Subakut Sol Ventrikül Serbest Duvar Rüptürü ve Cerrahi Tedavisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi Özet Kitabı 2002; 617.                                                                                

6. Erhan Babalık, Tevfik Gürmen, Murat Gülbaran, Servet Öztürk, Muzaffer Öztürk. Kronik Total Tıkalı Koroner Lezyonlarda Lazer Anjiyoplasti Uzun Dönem Klinik ve Anjiyografik Sonuçları. XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 2000; SB34.                                      

7. Semra Doğru-Abbasoğlu, Öznur Kanbağlı, Hüseyin Bulur, Erhan Babalık, Servet Öztürk, Gülçin Aykaç-Toker, Müjdat Uysal.Koroner Arter HastalarındaApo-B İçeren Lipoproteinlerde ve Serumda Lipit Peroksidasyonu ve Antioksidan Sistem. Klinik Biyokimya Derneği Ateroskleroz Sempozyumu Program ve Özet Kitabı 1999; B-32.                                                                                        

8.E.Babalık, T.Gürmen, M.Gülbaran, S.Öztürk, M.Öztürk. Ostiyal Stentlerde Uzun Dönem Klinik ve Anjiyografik Sonuçlar. XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 1999; 52.                          

9. S.Öztürk, E.Babalık, T.Gürmen, M.Gülbaran, M.Öztürk. Stent İçi Restenozların Tedavisinde Tekrar Anjiyoplasti: Altı Aylık Klinik Sonuçlar. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 1998; 375.       

10. T.Gürmen, M.Gülbaran, S.Öztürk, E.Babalık,M.Öztürk. Heparin Kaplı Jostent İle 6 Aylık Klinik ve Anjiyografik Sonuçlar. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 1998; 247.                                        

11. S.Öztürk, T.Gürmen, M.Gülbaran, E.Babalık,M.Öztürk. Excimer Laser Koroner Anjiyoplasti: Erken Sonuçlar. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 1998; 248.                                                     

12. T.Gürmen, M.Gülbaran, E.Babalık, S.Öztürk, M.Öztürk. Uzun Dönem Stent Sonuçları ve Restenozun Stent Tipi İle İlişkisi. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 1997; 71.                         

13. C. Turan, R.Arık, I.Uzunhasan, E.Babalık, R.Enar, S.Pehlivanoğlu, N.Yazıcıoğlu. Streptokinaz Uygulanan Hastalarda Preinfarktüs Anginanın İnfarktüs Genişliğine Etkisi. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 1996; 41.                                                                        

14. E.Aydar, I.Uzunhasan, E.Babalık, R.Arık, S.Pehlivanoğlu, R.Enar, N.Yazıcıoğlu. Trombolitik Tedavi Uygulanan Akut Miyokard İnfarktüslülerde Standart ve Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Kanama, Sol Ventrikül Trombüs Oluşumu ve İnfarktüs Arteri Açıklığına Etkileri. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 1996; 42.                          

15. Gürmen Tevfik, Arat Alev, Kalyoncuoğlu Muhsin, Ersanlı Murat, Ökçün Barış, Varol Sinan, Gülbaran Murat, Babalık Erhan, Öztürk Servet. Kronik total oklüzyonda perkütan koroner girişim: Başarıya etki eden faktörler. XXII: Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı, 2006;34 (Suppl.1): P087.

16. Elif Özkök, Makbule Aydın, Alev Arat, Erhan Babalık, Zeynep Özbek Kır, Ali Sazcı, İhsan Kara. Türk toplumunda PON1 ve ApoE polimorfizmleriyle koroner arter hastalığının derecesi arasındaki ilişki. 19. Ulusal Biyokimya Kongresi Özet Kitabı, 2005, P110.

17. Murat Ersanlı, Yılmaz Güneş, Özlem Batukan Esen, Erhan Babalık, Murat Gülbaran, Tevfik Gürmen, Muzaffer Öztürk, Servet Öztürk. Yaşlı hastalarda perkütan koroner girişimlerin uzun dönem sonuçları. XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 2003, P203.              

 

18. Tevfik Gürmen, Murat Gülbaran, Erhan Babalık, İlke Sipahi, Murat Ersanlı, Servet Öztürk, Bayram Demir, Fazilet Ö.Dinçbaş. Stent restenozunda beta ışınlama: yeni stent implantasyonunun klinik ve anjiyografik sonuçlara etkisi. XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 2003, P204.                                                                        

19. Zerrin Yiğit, Murat Ersanlı, Erhan Babalık, Murat Gülbaran, Özlem Batuhan, Alev Arat, Özen Güven. Koroner Arter Hastalığında Egzersiz QRS Skoru Sadece İskeminin Varlığını Değil, Aynı Zamanda Lezyonun Arter Üzerindeki Yerini De Gösterir. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 2002; P57.                                                                

20. Erhan Babalık, Kadriye Orta, Tevfik Gürmen, Murat Gülbaran, Murat Ersanlı, Servet Öztürk. Başarılı Stent İmplantasyonu Sonrası Serum Kreatin Kinaz Enzimi Yükselmesi: Uzun Dönemde Hedef Lezyona Tekrar Girişim Gereği Üzerine Etkileri. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 2002; P71.                                                                   

21. Erhan Babalık, Murat Gülbaran, Tevfik Gürmen, Murat Ersanlı, Servet Öztürk. Akut Miyokard İnfarktüsünde Heparin Kaplı Jostentle Birlikte Tirofiban Kullanımı: Erken ve Orta Dönem Sonuçlar. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 2002; P73.                             

22. T.Gürmen, M. Gülbaran,E.Babalık, M.Ersanlı, S.Öztürk, M.Öztürk. Diffüz Stent Restenozunda Beta Işınlama ile Vasküler Brakiterapi: İlk Yıl Sonuçlarımız. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 2002; P163.

23. I.Uzunhasan, E.Babalık, R.Arık, A.Sert, C.Turan, R.Enar, S.Pehlivanoğlu, M.Ersanlı, N.Yazıcıoğlu. Trombolitik Tedavi Uygulanan Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Erken Dönemde Görülen Ventrikül Taşikardisinin Önemi. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 1996; 315.                                                                                  

24. R.Arık, E.Babalık, I.Uzunhasan, E.Aydar, S.Pehlivanoğlu, R.Enar, N.Yazıcıoğlu. Trombolitik Tedavi Uygulanan Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Elektrokardiyografide Q Dalgası Gelişiminin Önemi. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 1996; 316. 

25. Sansoy Vedat, Yiğit Zerrin, Ural Dilek, Gürgün Cemil, Babalık Erhan, Demir Mesut, Aksoy Mehmet, Demir İbrahim, Özhan Hakan. Lipid düşürücü ilaç kullanan hiperkolesterolemili hastalarda hedefe ulaşmada yetersizlik: CEPHEUS çok merkezli Avrupa çalışması Türkiye sonuçları. 23. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı 2007;SB036.

26. Emin Erhan Babalık, Evin Bozçalı, Şölen Himmetoğlu, Sadık Toprak, İsmail Mihmanlı. Kardiyak sendrom X hastalarında omega-3 yağ asitlerinin endotel fonksiyonu ve semptom kontrolü üzerindeki etkileri: Çift kör, randomize, plasebo kontrollü çalışma sonuçları. 24.Ulusal Kardiyoloji Kongresi Özet Kitabı P053.