1. Farid Aliyev, Egemen Duygu, Erhan Babalık. Case of Ebstein anomaly with adrenal insufficiency and antiphospholipid syndrome. Hipokrat Kardiyoloji 2005; 36: 333.

2. Erhan Babalık, A.Lütfü Orhan. Koroner Arter Hastalığı Olan Kadınlarda Perkütan Koroner Girişimlerde Karşılaşılan Zorluklar. Hipokrat Kardiyoloji 2005; 36: 334-340.

3.Erhan Babalık. Hipertansiyon Patofizyolojisi. Klinik Gelişim 2005;18:25-32.

4.Barış Ökçün, Lütfü Orhan, Erhan Babalık. Tek Koroner Arter: Konjenital Koroner Arter Anomalilerinin Nadir Bir Formu (2 Olgu Sunumu). Türk Kardiyol Dern Arş 2004;32: 322-325.       

5.Yılmaz Güneş, Cennet Erbaş, Ertuğrul Okuyan, Erhan Babalık,  Tevfik Gürmen.Myocardial infarction with intracoronary thrombus induced by anabolic steroids - Scientific Letter. Anadolu Kardiyol Derg 2004; 4:357-8.

6. Yılmaz Güneş, Cennet Erbaş, Barış Ökçün, Erhan Babalık. A Case of Ventricular Septal Aneurysm Producing Right Ventricular Outflow Obstruction in an Adult Patient. Case report. Anadolu Kardiyol Derg 2004; 4: 346-7.

7. M. Mert, İ. Bakır, A. Özkara, A. Arat-Özkan, E. Babalık, C.E. Yıldız, C. Bakay. Serbest İnternal Torasik Arter Greftlerinin Proksimal Anastamoz Yerinin Uzun Dönem Açık Kalım Oranına Etkisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2003;11: 105-109.

8. H.Hasdemir, E.Babalık, T.Gürmen, M.Gülbaran, M.Ersanlı, A.Yıldız, A.Arat-Özkan, S.Öztürk. Stent Restenozu Tedavisinde Balon Anjiyoplastinin Uzun Dönem Klinik ve Anjiyografik Sonuçları ve Tekrar Restenoza Etki Eden Faktörler. İ Ü Kardiyol Enst Derg, 2003; 2(4): 36-40.

9. H.Hasdemir, A.Yıldız, Ş.Yıldız, E.Babalık. Koroner Arter Görüntülemede Noninvazif Yöntemler: Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans. Hipokrat Kardiyoloji Dergisi 2003; (04) 26: 50-54.                   

10. Erhan Babalık, Özlem Batukan, Barış Ökçün, Tevfik Gürmen. Primary Angioplasty for Acute Isolated Right Ventricular Myocardial Infarction. Türk Kardiyol Dern Arş 2003; 31: 290-3.                             

11. Erhan Babalık, Murat Mert, Alev Arat-Özkan, Tevfik Gürmen. Bilateral Coronary Artery-Left Ventricle Fistulas Presenting with Stable Angina Pectoris Resistant to Pharmacological Therapy: A Case Report. Türk Kardiyol Dern Arş 2003; 31: 294-7.                                      

12. Erhan Babalık, Kadriye Orta, Tevfik Gürmen, Barış Ökçün, Murat Gülbaran, Servet Öztürk. Başarılı Stent İmplantasyonu Sonrası Serum Kreatin Kinaz Enzimi Yükselmesinin Klinik ve Anjiyografik Belirleyicileri: Uzun Dönemde Hedef Lezyona Tekrar Girişim Gereği Üzerine Etkisi.Anadolu Kardiyol Derg, 2003; 3: 107-112.                            

13. Mihriban Ulaş1, Erhan Babalık2, Nezaket Eren1, Nihal Yücel1, Tevfik Gürmen2. Anjiyografik olarak tanımlanmış koroner ateroskleroz skoru ile serum dehidroepiandrosteron ve dehidroepiandrosteron sülfat düzeyleri arasındaki ilişki. T Klin Kardiyoloji 2003; 16: 384-390.

 

14. A.Lütfullah Orhan1, Erhan Babalık2, Uğur Çangel1, Faruk Hökenek1, Barbaros Kınoğlu1. Progressif tip multipl sklerozlu hastada koroner arter hastalığı tedavi stratejisi. İ Ü Kardiyol Enst Derg 2003; 2 (5): 35-36.

 

15. Dr.Ahmet L. Orhan1, Dr.Faruk Hökenek1, Dr.Uğur Cangel1, Dr.Barbaros Kınoğlu1, Dr.Türker Baran1, Dr.Erhan Babalık2. Geçirilmiş Üst Lobektomi Sonrası İleri Derecede Mediastinal Deplasman Gelişmiş Hastada Eşzamanlı Aort Kapak Replasmanı ve Koroner Bypass Operasyonu. İ Ü Kardiyol Enst Derg, 2003; 2(6): 28-30.                                                

 

16. Bayram Demir1, Fazilet Ö. Dinçbaş1, Ayşe Koca1, Tevfik Gürmen2, Erhan Babalık2. İntravasküler Brakiterapi. İ Ü Kardiyol Enst Derg, 2003; 2(6): 20-26.                                                                   

 

17. Özge Köner, Barış Ökçün, Erhan Babalık, Gürkan Çetin, Serdar Küçükoğlu. Protez Mitral Kapakta Postoperatif Paravalvüler Kaçağın Transösofageal Ekokardiyografi ile Tanısı. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg 2003; 9: 172-3.                                                              

18. Erhan Babalık, Barış Ökçün, Alev Arat-Özkan, Tevfik Gürmen, Serdar Küçükoğlu. Prolapsing Mitral Valve with Ruptured Chorda Tendinea Causing Mitral Regurgitation and Severe Left Ventricular Outflow Tract Obstruction. İ Ü Kardiyol Enst Derg, 2002; 1 (3): 38-40.   

19. Alper Regaip Açar, Erhan Babalık, Tevfik Gürmen, Murat Gülbaran, Murat Ersanlı. Stent Restenozu Tedavisinde Balon Anjiyoplasti ve Stent içi Stent Uygulamasının Uzun Dönem Klinik ve Anjiyografik Sonuçları. İ Ü Kardiyol Enst Derg, 2002; 1 (2): 11-15.                            

 

20. Oktay Şahin, Murat Ersanlı, Nazmi Gültekin, Barış Ökçün, Emine Küçükateş, Bekir Kocazeybek, Hüseyin Bulur, İlke Sipahi, Erhan Babalık, Özen Güven. Hipertrofik Kardiyomiyopatinin İnfeksiyöz Ajanlarla İlişkisi. İ Ü Kardiyol Enst Derg, 2002; 1 (2): 23-28.                            

 

21. Alev Arat-Özkan, Erhan Babalık. ACC 2002’den Seçmeler: Yeni Çalışma Sonuçları Hipokrat Kardiyoloji 2002; (03) 22: 78-81.  

 

 

22. Erhan Babalık, Tevfik Gürmen, Murat Gülbaran, Servet Öztürk, Muzaffer Öztürk. Kronik Tam Tıkalı Koroner Arter Lezyonlarında Stentle Kombine Lazer Anjiyoplasti: Uzun Dönem Klinik ve Kantitatif Anjiyografik Sonuçlar. Türk Kardiyol Dern Arş 2002; 30: 166-171.        

 

23. Haşim Mutlu, Hakan Özhan, Erhan Babalık, Barış Ökçün, Mehmet Salih Bilal, Serdar Küçükoğlu, Özen Güven, Sinan Üner. A Case of Ruptured Aneurysm of the Sinus of Valsalva into the Right Atrium. Turk J Echocardiography 2001; 3: 96-97.                                  

 

24. Erhan Babalık, Tevfik Gürmen, Murat Gülbaran, Servet Öztürk. Koroner Aorto-Ostiyal ve Dal Ostiyumu Lezyonlarına Stent Uygulamasında Uzun Dönem Klinik ve Anjiyografik Sonuçlar. Türk Kardiyol Dern Arş 2001; 29: 100-104.                                                               

 

25. Tevfik Gürmen, Erhan Babalık, Murat Gülbaran, Servet Öztürk, Muzaffer Öztürk. İntrakoroner Stent İmplantasyonu: Altı Aylık Sonuçlar, Stent Restenozuna Etki Eden Faktörler. Türk Kardiyol Dern Arş 1998; 26: 408-415.                                                                     

 

26. Erhan Babalık, Vedat Sansoy. Lipid Düşürücü Tedavi. Hipokrat Kardiyoloji 1998; 7: 4-9.   

 

27. Bilgehan Karadağ, Erhan Babalık.    Kararlı ve kararsız angına pektoriste girişimsel yaklaşım; koroner anjiyografi. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, Angina pektoris özel sayısı. 2007;3(15): 87-94.